Gode råd om personalegoder

Ulrik Lefevre: Juridiske råd til firmajulefrokosten

Af Ulrik Lefevre, Advokat, LEXSOS Advokater

 

 

 

Gode råd om personalegoder

Skal medarbejderen betale skat af arbejdsgiverbetalte foreningskontingenter, og hvad med den frie bil, når medarbejderen fritstilles?

 

Fri telefon, frit bredbånd, sundhedsforsikring og lignende ydelser til medarbejderne er personalegoder, som virksomheden bør have aftaler på plads om i forhold til medarbejderne. Goderne ansessom løndele, og deres værdi indgår i det indkomstgrundlag, som medarbejderen skal betale skat af, og som virksomheden skal indeholde A-skat af.
Skattelovgivningen arbejder dog med en bagatelgrænse for visse arbejdsrelaterede goder, som medfører, at medarbejderen ikke bliver beskattet af goderne, hvis den samlede værdi af de arbejdsrelaterede goder ikke overstiger kr. 5.800 (2016). Til gengæld skal man være opmærksom på, at hvis bagatelgrænsen overskrides, så skal der betale skat af hele beløbet og ikke kun af det overskydende beløb.

Skattepligtige goder

I nogle virksomheder bliver medarbejderne indmeldt i en forening efter krav fra
virksomheden. Det kan der være mange faglige og erhvervsmæssige årsager til.
Hvis medlemskabet ikke har noget privat formål for medarbejderen, vil kontingentet
normalt ikke være et skattepligtigt personalegode for medarbejderen. Det gælder f.eks. for faglige erfa-grupper og ledelsesnetværk. Derimod anses flere andre kendte netværksgrupper, som virksomheder anvender til at opnå en bred kontaktflade til eksisterende og potentielle
kunder, for at have et privat formål. Det gælder f.eks. for Lions, Rotary og Round Table. Og det gælder i særdeleshed også for medlemskab af golf- og tennisklubber.

Foreningskontingenter

Virksomheden kan fradrage erhvervsmæssigt betingede lønudgifter i den skattepligtige indkomst. Det gælder også for udgifter til julefrokosten, når arrangementet ikke er så ekstravagant, at det ikke knytter sig nært til virksomhedens drift. Her ser man bl.a. på den afholdte udgifts art og størrelse i forhold til virksomhedens indtjeningsevne. Virksomheden kan fx. ikke være en flottenheimer og henlægge julefrokosten til en stor og dyr sportsbegivenhed, hvis ikke udgiften står mål med virksomhedens drift i øvrigt.

Opsigelse

I forbindelse med en medarbejders opsigelse eller afskedigelse kan der opstå uenighed om, hvordan man skal forholde sig til goderne under opsigelsesvarslet. Det gælder særligt i de tilfælde hvor medarbejderen suspenderes eller fritstilles. Derfor er det en god idé at have et
afsnit i ansættelseskontrakten, der giver virksomheden ret til at ophøre med at yde det aftalte løngode, mod i stedet at kompensere medarbejderen med et beløb svarende til den værdi godet indgår med i indkomstopgørelsen. Det kan f.eks. være den frie bil, som virksomheden har leaset og som virksomheden ikke ønsker, at medarbejderen skal anvende til privat
kørsel under sin fritstilling af hensyn til den aftalte årlige kilometergrænse. Det kan netop også angå opretholdelse af betaling af et medlemskab til en forening i opsigelsesperioden.

 

Advokat Ulrik Lefevre har møderet for Højesteret og er partner hos LEXSOS Advokater. Advokatfirmaet lægger vægt på at yde tilgængelig og uformel rådgivning, uden den faglige standard sættes over styr. Ulrik Lefevre er virksomhedernes juridiske sparringspartner, der rådgiver om alle de retsområder, som en virksomhed kommer i berøring med i dagligdagen.

Hvis du vil vide mere om aftaler og kontrakter, så er du velkommen til at kontakte Ulrik Lefevre på lefevre@lexsos.dk, telefon 6612 7700 eller 2244 7742.

Marianne Kirkeby

Add your Biographical Info and they will appear here.